โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566

การคัดเลือกเกษตรกรเข…
Read more

ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ต.โคกสลุด)

วันที่ 19 กรกฎาคม 25…
Read more

เก็บแบบสอบถามเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยฯ(ข้าวโพด)

วันที่ 13 มกราคม 256…
Read more

เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยน้ำว้าและผู้ประกอบการกล้วยตาก

วันที่ 12 มกราคม 256…
Read more

เยี่ยมเยียน นายบุญชัย จันทร์สุกรี แปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันที่ 11 มกราคม 256…
Read more

ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกร ศพก. (นางจันตนา ศิริวัฒน์) ด้านประมง

วันจันทร์ที่ 4 มกราค…
Read more

เยี่ยมเยียน​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเชื่อมโยงทางการตลาดในรูปแบบ​Digital​ Platform​

วันที่ 28 ธันวาคม 25…
Read more

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจำปีงบประมาณ 2564(กลุ่มปลูกพริกซุปเปอร์ฮอต)

วันที่ 16 ธันวาคม 25…
Read more

เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวอินคาบ้านไร่ หมู่ 5

วันที่ 8 ธันวาคม 256…
Read more