ปี 2566

Field Day อำเภอบางกระทุ่ม

กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศพก.และเครือข่าย การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) Field Day ปีงบประมาณ 2566 Field Day ปีงบประมาณ 2565 Field Day ปีงบประมาณ 2563

ปี 2566, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

โครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566

การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566

ปี 2566, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.), โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร