แปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่อ้อย ม.12 ตำบลนครป่าหมาก

เมื่อวันที่ 15 ธันวา…
Read more

เวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงจัดทำแผนธุรกิจปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่อ้อย ม.10 ตำบลไผ่ล้อม)

เมื่อวันที่ 7-8 ธันว…
Read more

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 256…
Read more

ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

แปลงใหญ่อำเภอบางกระท…
Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มิถุนายน 2…
Read more

อบรมแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมพัสดุ ของกลุ่มแปลงใหญ่(นิติบุคคล)

วันที่ 23 มิถุนายน 2…
Read more

แปลงใหญ่ อำเภอบางกระทุ่ม จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ …
Read more

ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 19 มกราคม 256…
Read more