วิสาหกิจชุมชน

การจัดทำแผนพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

วันที่ 11 มกราาคม 25…
Read more

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more

กลุ่มเกษตรกร /วิสาหกิจชุมชน อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2…
Read more

กล้วยม้วนและกล้วยตาก บ้านบึงเวียน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2…
Read more

ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯให้กับกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2…
Read more

วสช.กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย มอบ ข้าวให้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบางกระทุ่ม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2…
Read more

เยี่ยมเยียน กลุ่มน้ำพริกแกงบ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่

วันที่ 27 ตุลาคม 256…
Read more