กิจกรรมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร(ส.พ.ก.)

ตรวจเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 256…
Read more