ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

ศพก. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 19 ธันวาคม 25…
Read more

ศดปช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more

โครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566

การคัดเลือกเกษตรกรเข…
Read more

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 256…
Read more

ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เครือข่าย อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more