ภัยธรรมชาติ

ตรวจเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 256…
Read more

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565…
Read more