นวส.มญชุ์พาณี

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 256…
Read more

ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

แปลงใหญ่อำเภอบางกระท…
Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มิถุนายน 2…
Read more

อบรมแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมพัสดุ ของกลุ่มแปลงใหญ่(นิติบุคคล)

วันที่ 23 มิถุนายน 2…
Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ

การประชุมคณะกรรมการบ…
Read more

จัดเวทีประชุมแปลงใหญ่กล้วยน้ำหว้าตำบลบางกระทุ่ม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์…
Read more

แปลงใหญ่ อำเภอบางกระทุ่ม จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ …
Read more

เกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ …
Read more

ทบทวนงบประมาณและความต้องการของสมาชิกแปลงใหญ่

วันที่ 28 มกราคม 256…
Read more

กสก.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 25 มกราคม 256…
Read more

ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 19 มกราคม 256…
Read more

วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 15 มกราคม 256…
Read more