Monthly Archive: October 2022

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม)ด้านการเกษตร ปี 2565

  ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.บางกระทุ่ม ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.บ้านไร่ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.โคกสลุด ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.สนามคลี ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.ท่าตาล ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลไผ่ล้อม ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลนครป่าหมาก ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลเนินกุ่ม -ไม่มีแจ้งขอรับการช่วยเหลือ- ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก)…
Read more

ปี2565, ภัยธรรมชาติ

จัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(น้ำท่วม) ต.ไผ่ล้อม

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนโนรู เขตประกาศภัย ม.1-11 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ข่าวเกษตร, ต.ไผ่ล้อม

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.โคกสลุด

วันที่ 21 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 13.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 7และ…
Read more

ข่าวเกษตร, ภัยธรรมชาติ

,

ประชุมการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566″ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมและเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก…
Read more

ข่าวเกษตร

ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลไผ่ล้อม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ และนางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเขตที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม…
Read more

ข่าวเกษตร

ตรวจเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวพิศสุดา จันทร์ชุ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ บุญน้อยกอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจความครบถ้วนเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน…
Read more

ข่าวเกษตร, ภัยธรรมชาติ

,

ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ต.เนินกุ่ม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ลงตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมข้าว ในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่หมู่ 1,5…
Read more

ข่าวเกษตร, ภัยธรรมชาติ

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.สนามคลี

วันที่ 19 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน…
Read more

ข่าวเกษตร, ภัยธรรมชาติ

,

พิจารณาข้อมูลด้านพืช ระดับภาคเหนือ กลุ่มพืชไร่และไม้ผล อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา9.00น.นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วย นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ และ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์(Zoom)พิจารณาข้อมูลด้านพืช ระดับภาคเหนือ กลุ่มพืชไร่และไม้ผล(4 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวนาปรัง…
Read more

ข่าวเกษตร

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.บ้านไร่

วันที่ 18 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน(โนรู) พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่…
Read more

ข่าวเกษตร, ภัยธรรมชาติ

,

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.ท่าตาล

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ด้านพืช)ร่วมกับผู้นำท้องที่ในพื้นที่ตำบลท่าตาล ณ ที่ทำการกำนันท่าตาล ม.1 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม วันที่ 17 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา…
Read more

ข่าวเกษตร, ภัยธรรมชาติ

,

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลนครป่าหมาก

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู ในตำบลนครป่าหมาก ม.3,4 และ 5

ข่าวเกษตร, ภัยธรรมชาติ

,

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.บางกระทุ่ม

วันที่ 15 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 6และ9…
Read more

ข่าวเกษตร

,

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางศิลิล…
Read more

ข่าวเกษตร