Monthly Archive: พฤศจิกายน 2022

จัดเวทีที่1 เวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดสินค้าพืชใช้นำ้น้อยระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ต.สนามคลี

วันที่ 29 พฤศจิกายน …
Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

วันที่ 25 พฤศจิกายน …
Read more

โครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566

การคัดเลือกเกษตรกรเข…
Read more