Monthly Archive: ธันวาคม 2022

ศพก. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 19 ธันวาคม 25…
Read more

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่อ้อย ม.12 ตำบลนครป่าหมาก

เมื่อวันที่ 15 ธันวา…
Read more

เวทีที่ 2 เวทีเรียนรู้จัดการบริหารจัดการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร ต.ท่าตาล

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more

ศดปช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more

เวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงจัดทำแผนธุรกิจปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่อ้อย ม.10 ตำบลไผ่ล้อม)

เมื่อวันที่ 7-8 ธันว…
Read more

เวทีที่ 2 เวทีเรียนรู้จัดการบริหารจัดการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร ต.สนามคลี

วันที่ 7 ธันวาคม 256…
Read more