ติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม คาดการณ์พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย จำแนกรายพืชเป็น ข้าว 5,482 ไร่ 364 ราย และพืชไร่แลัพืชผัก 48 ไร่ 11 ราย รวม 5,530 ไร่ เกษตรกรผู้ประสบภัย 375 ราย ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำให้รายงานให้ทางอำเภอทราบเพื่อคณะกรรมการ กชภอ. ระดับอำเภอพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่อไป