ประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(น้ำท่วม)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการทำงานในกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้ายการเกษตร รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติและการจัดทำเอกสารหลักฐานขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่เสียหาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก