พิจารณาข้อมูลด้านพืช ระดับภาคเหนือ กลุ่มพืชไร่และไม้ผล อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา9.00น.นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วย นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ และ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์(Zoom)พิจารณาข้อมูลด้านพืช ระดับภาคเหนือ กลุ่มพืชไร่และไม้ผล(4 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2564/65 มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65 และถั่วเหลือง ปีการผลิต 2564/65 สินค้ากลุ่มไม้ผล 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ทุเรียน ลำไย และเงาะ ปี 2565) โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ ๒ (สศท.2) เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก