ตรวจเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวพิศสุดา จันทร์ชุ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ บุญน้อยกอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจความครบถ้วนเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก