การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม)ด้านการเกษตร ปี 2565

 ต.บางกระทุ่ม 

ติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม

 

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.บางกระทุ่ม

 ต.บ้านไร่ 

ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.บ้านไร่

 ต.โคกสลุด 

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.โคกสลุด


 ต.สนามคลี 

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.สนามคลี

 ต.ท่าตาล 

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.ท่าตาล

 ต.ไผ่ล้อม 

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลไผ่ล้อม

 ต.นครป่าหมาก 

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลนครป่าหมาก

 ต.เนินกุ่ม 

ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลเนินกุ่ม

 ต.วัดตายม 

-ไม่มีแจ้งขอรับการช่วยเหลือ-

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2565