พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ดูงานจักสานไม้ไผ่ อ.วัดโบสถ์