DW ปี 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมาตรการในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตอบแบบสอบถามสุขภาพ / การใช้หน้ากากอนามัย / การมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการหลายจุด การสัมมนาฯ

ในครั้งนี้ นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ พร้อมแนะให้สร้างโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน “ชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือ และร่วมรับผล” พร้อมหนุนการนำเทคโนโลยี ” Digital Farming” มาประยุกต์ใช้ โดยมีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงจากอำเภอเนินมะปรางร่วมรับฟัง
จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ในประเด็น
1 การเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน ไปเป็นปี 2563
2 โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2563
3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
4 การรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร
5 แนวทางการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่
ในการนี้ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
ข่าว: สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก