เยี่ยมเยียน ศพก.เครือข่าย ต.บ้านไร่

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสาวสุพัชชา สุขน้อย ติดตามเยี่ยมเยียน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.เครือข่าย) พื้นที่ตำบลบ้านไร่ ตำบลวัดตายมและตำบลนครป่าหมาก