รูป ตรวจแปลงเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสภาพพื้นที่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ต.ท่าตาล

ต.นครป่าหมาก

ต.วัดตายม

ต.ไผ่ล้อม

ต.โคกสลุด

ต.สนามคลี

ต.เนินกุ่ม 20 แปลง

ต.บ้านไร่