ประชุมการจัดงานวันของดี เมืองกล้วยตาก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันของดี เมืองกล้วยตาก โดยมีนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ชั้น 2 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก