การจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก