(รวมรูป)ลงพื้นที่รายตำบล วางแผนการขุดบ่อกักเก็บน้ำ พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 ต.ไผ่ล้อม  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย และนายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนายธีระพงษ์ ตรีอินทร์ และนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ในการนี้มีนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และนางกชณิภัทร สิรินักษัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ หมู่ 2 , 4 , 5 ,8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 ต.ท่าตาล  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนายธีระพงษ์ ตรีอินทร์ และนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ หมู่ 6 , 7 , 9 ,8 และ4 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 ต.บ้านไร่  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับนายธีระพงษ์ ตรีอินทร์ และนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก โดยลงพื้นที่ ณ หมู่ 2,5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 ต.เนินกุ่ม  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่พร้อมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ วางแผนการขุดบ่อและวัดขนาดพื้นที่แหล่งเก็บน้ำในพื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีผู้สมัครและผ่าน ได้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 22 ราย ในพื้นที่ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 ต.โคกสลุด และ ต.สนามคลี  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางพิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนายธีระพงษ์ ตรีอินทร์ และ นางสาวกัลยา เพ็ชรถัด นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ ตำบลโคกสลุด และตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 ต.วัดตายม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่ขุดสระเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ หมู่ 1 2 3 4 5 7 8 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 ต.นครป่าหมาก 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่ขุดสระเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับนางสาวกัลยา เพ็ชรถัด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ หมู่ 2 3 4 7 9 11 12 13 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก