โครงการแผนงานหลัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะอนาคต

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางศิลิล โภคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ และผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน / YSF อำเภอบางกระทุ่ม/ นายประกาศิต บุญรัตน์ (The Fouder)​เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการแผนงานหลัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะอนาคต ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้าน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร