ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวสุพัชชา สุขน้อย และนางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศพก.และแปลงใหญ่ อำเภอฯ นำกรรมารเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่อำเภอฯ ร่วมประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก