ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกร ศพก. (นางจันตนา ศิริวัฒน์) ด้านประมง

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00น.
สำนักงานประมงอำเภอบางกระทุ่ม โดยนางสาวพัชรี สิงห์สม ประมงอำเภอ พร้อมด้วยนางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอ และนายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ ปศุสัตว์อำเภอ
ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายใหม่) รายนางจันตนา ศิริวัฒน์ บ้านเลขที่ 47 ม.11 บ้านดงพยอม ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเนื้อที่ 8 ไร่ ภายในมีกิจกรรมการเลี้ยงปลานิล และปลาสวายในบ่อดิน การเลี้ยงกบในบ่อดิน การปลูกพืชผักสวนครัว โกโก้ ไม้ผลและการเลี้ยงไก่ไข่ และไก่ชน เป็นต้น