เกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอำเภอวังทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินของเกษตรกร จำนวน 9 ราย ที่เคยเข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ผ่านการสำรวจของเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะขอรับสนับสนุนการขุดบ่อขนาด 1,800-3,500 ลบม. ซึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 (phase 4) ของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 พิจารณาความเหมาะสม สามารถของพื้นที่ในกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้านการเกษตรต่อไป ณ พื้นที่ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2564