ประชุมแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่มและตัวแทนเกษตรกร ร่วมฟังแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 จัดชี้แจงโดยกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านระบบ Cisco webex โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สรุปรายละเอียดการประชุม ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลกเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 เมษายน ภายในเวลา 16.30 น.

เทคโนโลยีที่สนับสนุน ได้แก่

 1. สถานีพลังงานชุมชน ประกอบไปด้วย 1) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
  • แบบรถเข็น ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 340 วัตต์
  • แบบลากจูง ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์
   2) เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
   3) ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง พร้อมหัวเตาแก๊สประหยัดพลังงาน
   4) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
  • ตู้อบแห้งขนาด 2 x 2 เมตร
  • โรงอบแห้งขนาด 3 x 4 เมตร
  • โรงอบแห้งขนาด 6 x 8.20 เมตร
  • โรงอบแห้งขนาด 8 x 12.40 เมตร
  • โรงอบแห้งขนาด 8 x 20.80 เมตร
   5) ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย กำลังผลิต ขนาด 100 – 500 ลูกบาศก์เมตร
   6) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องเย็น
 2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ และถังพักขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
 3. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 25 กิโลวัตต์
 4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ได้แก่ บ้านที่พักอาศัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล ประกอบด้วย
  1) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Mini/Micro Grid) (ทุกครัวเรือนใช้ระบบและแบตเตอรี่ร่วมกัน)
  2) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar home) ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ แบตเตอรี่ลิเธียม ไม่น้อยกว่า 120 แอมป์แปร์-ชั่วโมง (1 ระบบต่อครัวเรือน)
  3) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/18CiUn0qHAOS974j5WpXiEFL-9m9WcEnx?usp=sharing หรือเว็บไซต์สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก https://phitsanulok.energy.go.th/th/news/2779

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ของแต่ละเทคโนโลยี และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน และยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ภายในวันที่กำหนด