เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนมิถุนายน 2565

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนพฤษภาคม 2565 แจ้งแก่เกษตรกรในพื้นที่สำรวจ เฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของศัตรูพืช หากพบการระบาดสามารถแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอฯ ตลอด 24 ชั่วโมง