เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนมิถุนายน (เตือนภัยเดือนกรกฎาคม 2565 ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจ เฝ้าระวังการระบาด พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด

แมลงดำหนาม

โรคไหม้ข้าว

หนอนกอข้าว

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ใบด่างถั่วเขียว