ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยประธาน ศพก.และประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่ายศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก