เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ และ แปลงใหญ่รับโล่ห์รางวัล ณ อำเภอครไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ในการนี้ มี พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผบ.กกล.จิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 และ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ

โดยมีนายสมศักดิ์ เกี้ยวเเกิด นายอำเภอนครไทย กล่าวต้อนรับ และนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้บริการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้บริการทางการเกษตร

ทั้งนี้มีมอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 มอบเอกสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้กับเกษตรกร ตำบลบ้านแยง จำนวน 10 ราย และมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP พืช มะนาว จำนวน 1 ราย มีเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 200 คน ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก
(สนง.เกษตรจังหวัดพิษณุโลก /กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต-ข่าว)

ผลการประกวดแปลงใหญ่ ปี 2565

ภาพกิจกรรมในงาน