ประชาคมการขึ้นทะเบียนปลูกพืช ข้าวนาปี 2565/66 ม.1, 8, 10 ต.บ้านไร่

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางศิลิล โภคาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายนางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านไร่ และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่8 ต.บ้านไร่อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 10.30 น. นางศิลิล โภคาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายนางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.10 ต.บ้านไร่ และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่10 ต.บ้านไร่อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

 


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางศิลิล โภคาเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายนางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ พร้อมด้วยนางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.1 ต.บ้านไร่ และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่1 ต.บ้านไร่อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก