ประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวพิศสุดา จันทร์ชุ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสองแคว สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก