ประชาคมการขึ้นทะเบียนปลูกพืช ข้าวนาปี 2565/66 ต.โคกสลุด

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.3 ม.5 และม.6 ตำบลโคกสลุด และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ วัดย่านยาว หมู่ที่ 3 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และอาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.2 ม.4 และม.10 ตำบลโคกสลุด และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ม.4 และ ม.10 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.9 ตำบลโคกสลุด และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.7 ตำบลโคกสลุด และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.7 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.8 ตำบลโคกสลุด และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11:00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จัดทำประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเก่า ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร และระบบทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) พร้อมตรวจสอบพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ม.1 ตำบลโคกสลุด และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก