เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองกรด ณ หมู่ 9 โรงเรียนบ้านหนองกลด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก