ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลเนินกุ่ม

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ลงตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมข้าว ทั้งตำบลจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย  45 แปลง ในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่หมู่ 4,5,6,8,9,10 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 ม.1    ม.4    ม.5    ม.6    ม.8    ม.9    ม.10  

ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ต.เนินกุ่ม