ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่มพร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อสรุปผลการพิจารณาขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2565 จากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย (มรสุมตะวันตกฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำลาวและเวียดนาม)และพายุโซนร้อนมู่หลานในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ชั้น 2 โดยมีนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธาน