ติดตามสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม เส้นทางน้ำผ่านประตูระบายน้ำแคววังทอง (ประตูน้ำท่านา) พบว่าระดับน้ำค่อนข้างสูง แต่การระบายน้ำไปสู่แม่น้ำน่านที่ตำบลท่าฬ่อ จ.พิจิตร ยังอยู่ในระดับดี ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านยังไม่มีการเอ่อล้นย้อนกลับ และได้ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแจ้งเกษตรกรให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือพายุโนรูซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผลผลิตการเกษตร และเพื่อการวางแผนเพราะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรต่อไป