ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยว่าที่ร้อยตรีสุเทพ สุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโสปฏิบัติราชการแทนนาย
อำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ม.12 ต.นครป่าหมากสำนักงานเกษตรอำเภอฯ ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานการอุทกภัย ปี 2565