ข่าวเกษตร

โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้ชุมชนดีพร้อม”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  หลักสูตร “การทำแหนมกระดูกอ่อนหมู” และ “การทำลูกชิ้นเห็ดหอม” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 ราย ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตร…
Read more

โครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566

การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566 ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 3

ประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอบางกระทุ่ม​ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565​ เวลา 13.30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.บางกระทุ่ม)​ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ สุวรรณ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)…
Read more

กฏกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 3

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม)ด้านการเกษตร ปี 2565

  ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.บางกระทุ่ม ติดตามสถานการณ์น้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ต.บ้านไร่ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.โคกสลุด ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.สนามคลี ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย(ด้านพืช) ต.ท่าตาล ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลไผ่ล้อม ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ในตำบลนครป่าหมาก ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลเนินกุ่ม -ไม่มีแจ้งขอรับการช่วยเหลือ- ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ.พิษณุโลก)…
Read more

จัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(น้ำท่วม) ต.ไผ่ล้อม

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชาคมตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนโนรู เขตประกาศภัย ม.1-11 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 1

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.โคกสลุด

วันที่ 21 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 13.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่ 7และ…
Read more

ประชุมการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566″ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมและเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานการจัดงาน”วันของดี เมืองกล้วยตาก…
Read more

ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลไผ่ล้อม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ และนางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเขตที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม…
Read more

ตรวจเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวพิศสุดา จันทร์ชุ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ บุญน้อยกอ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจความครบถ้วนเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน…
Read more

ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ต.เนินกุ่ม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ลงตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมข้าว ในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่หมู่ 1,5…
Read more

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.สนามคลี

วันที่ 19 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุวจี ยะตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน โนรูพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน…
Read more

พิจารณาข้อมูลด้านพืช ระดับภาคเหนือ กลุ่มพืชไร่และไม้ผล อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา9.00น.นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วย นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ และ นางสาวมญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์(Zoom)พิจารณาข้อมูลด้านพืช ระดับภาคเหนือ กลุ่มพืชไร่และไม้ผล(4 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าวนาปรัง…
Read more

ทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 1

ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ต.บ้านไร่

วันที่ 18 ตุลาคม ​ 2565​ เวลา 09.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโซนร้อน(โนรู) พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คำแนะนำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือพื้นที่เสียหายทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ พื้นที่หมู่…
Read more

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ว

โรคใบขาวอ้อย

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2565

  ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 5

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนมิถุนายน (เตือนภัยเดือนกรกฎาคม 2565 ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจ เฝ้าระวังการระบาด พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด     ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 5

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนมิถุนายน 2565

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนพฤษภาคม 2565 แจ้งแก่เกษตรกรในพื้นที่สำรวจ เฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของศัตรูพืช หากพบการระบาดสามารถแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอฯ ตลอด 24 ชั่วโมง     ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 3

เตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือน เมษายน 2565

            เรียบเรียง โดย นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ โดย นางพิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่อง กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก…
Read more

ใบด่างถั่วเขียว

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 39