พืช รายตำบล

ข้าว

อ้อยโรงงาน

ปาล์มน้ำมัน

ข้าวโพดหวาน

พริกซุปเปอร์ฮอต

มะนาวตาฮิติ

สวนมะนาวตาฮิติ คุณจรัญญา กาญจนะ(แป๋ว)

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ สมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยือนสวนมะนาวบางกระทุ่ม โดยให้คำแนะนำ คำปรึกษาต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการตัดแต่งกิ่งมะนาว การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธี การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง การปลูกมะนาวผสมกับกล้วยน้ำหว้า การป้องกันกำจัดโรคแมลงโดยใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา รณรงค์ห้ามเผาฟางข้าว…
Read more

ตะไคร้ตัดใบ  

แตงโม
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842535125879908&id=100003703152955

ทุเรียน

กำลังปรับปรุง…