คณะกรรมการ ศพก.อำเภอบางกระทุ่ม

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย อำเภอบางกระทุ่ม
ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกร์จังหวัดพิษณุโลก ที่ 7437/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูน์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ
 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ศพก. ลำดับ ชื่อ – สกุล ประธานศูนย์ฯ ศูนย์/องค์ประกอบด้าน ตำแหน่ง โทรศัพท์
1) เกษตรกรต้นแบบ ประธานกรรมการ ศพก.และเครือข่าย 1 นายสมพงษ์

อ้นชาวนา

เกษตรกรต้นแบบ /เกษตรกรผู้นำ ต.นครป่าหมาก ประธานฯ 089-4375924
2) เกษตรกรผู้นำ ตำบลละ 1 ท่าน (ทั้งหมด 9 ตำบล) 2 นายสุธี  คำมาเมือง เกษตรกรผู้นำ ต.บ้านไร่ รองประธาน 1 081-9536434
3 นายสมาน  เนียมเกิด เกษตรกรผู้นำ ต.บางกระทุ่ม รองประธาน 2 083-9599533
4 นางสาวปัทมา  หันเชื้อจีน เกษตรกรผู้นำ ต.ท่าตาล เลขานุการ 087-0905696
5 นายสมศักดิ์  สาโท เกษตรกรผู้นำ ต.เนินกุ่ม กรรมการ 081-8378851
6 นายธนกร  ฉิมลี เกษตรกรผู้นำ ต.วัดตายม กรรมการ 089-8877362
7 นางบุญยัง  จูบ้านไร่ เกษตรกรผู้นำ ต.สนามคลี กรรมการ 085-0532353
8 นายสุนทร สดใส เกษตรกรผู้นำ ต.ไผ่ล้อม กรรมการ 086-9292682
9 นายกิจจา  จันทร์ปาน เกษตรกรผู้นำ ต.โคกสลุด กรรมการ 085-2700941
3) เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก.เครือข่าย 3-5 ศูนย์ฯ 10 นายเฉลิม  จันทร์รอด ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกสลุด กรรมการ 087-2059029
11 นายสมคิด  ฤทธิ์ชาวนา ศพก.เครือข่าย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงเวียน กรรมการ 087-3150988
12 นางจิรพันธ์  ศรีน้อย ศพก.เครือข่าย กลุ่มรวมผลิตภัณฑ์แปรรูป กรรมการ 062-3082941
13 นางสาววิภาลักษณ์ สุดสงวน ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงตำบลบางกระทุ่ม กรรมการ 0628864385
14 นายธิติวัฒน์  วรวิทย์ภูวสิน เกษตรกรผู้นำ ต.บ้านไร่/ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรรมการ 081-4681197
4) ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 3 ท่าน เป็นกรรมการ 15 นายบรรลือ  อินทรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 062-3057139
16 นายจำลอง  คลี่วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 087-8467225
17 นายธีระภัทร  โล่ห์ชาวนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 084-5915065
5) ผู้แทน ศบกต.ตำบลบางกระทุ่ม 1 ท่าน 18 นายนรา  มนูญญา อาสาสมัครเกษตร กรรมการ 082-3056856
*เพิ่มเติม ที่ปรึกษาพิเศษ 1 ท่าน 19 ตัวแทนจากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ 090-9616567
6) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1 คน ผู้ประสานงาน 20 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ ผู้ประสานงาน 0861168982