ศพก.เครือข่าย

ที่ ชื่อศูนย์เครือข่าย หมู่ ตำบล x y ชื่อ-สกุล ประธานศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
ศพก.หลัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางกระทุ่ม 2 นครป่าหมาก 643009 1835644 นายสมพงษ์ อ้นชาวนา 0881451677
1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงเวียน 7 บางกระทุ่ม 639952 1831621 นายสมคิด ฤทธิ์ชาวนา 0873150988
2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโฉงกลาง 7 โคกสลุด 633901 1834140 นายวิรัตน์ ภูมิผล 0900636001
3 ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนอุ้ย 8 ท่าตาล 643701 1841074 นางสาวปัทมา หันเชื้อจีน 0870905696
4 ศูนย์เรียนรู้บ้านย่านยาว 3 โคกสลุด 632934 1832678 นายกิจจา   จันทร์ปาน 0852700941
5 ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกสลุด 3 บ้านไร่ 633113 1835725 นายเฉลิม   จันทร์รอด 0872059029
6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านเต็งประดา 8 วัดตายม 655302 1833574 นายบรรลือ   อินทรีย์ 0623057139
7 ศูนย์เรียนรู้บ้านเนินกุ่ม 6 เนินกุ่ม 650647 1828939 นายสมศักดิ์ สาโท 0818378851
8 ศูนย์เครือข่ายสมุนไพรอำเภอบางกระทุ่ม 1 บางกระทุ่ม 637177 1837186 นายสมาน เนียมเกิด 0839599533
9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านแหลมพระธาตุ 9 นครป่าหมาก 649965 1839894 นายสำเริง ประทุมมาศ 0831665266
10 วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยมีบุญ 6 สนามคลี 632563 1828154 นางบุญยัง จู่บ้านไร่ 0850532353
11 กลุ่มรวมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 5 บ้านไร่ 633546 1837078 นางจิรพันธ์ ศรีน้อย 0623082941
12 ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 บ้านไร่ 6635625 1836797 นายธิติวัฒน์  วรวิทย์ภูวสิน 0908891159
13 สวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ 8 วัดตายม 656030 1833791 นายธนกร   ฉิมลี 0898877362
14 สวนสุธีเมล่อนฟาร์มและโกโก้ไอเอ็มวัน (IM1) 5 บ้านไร่ 634195 1837264 นายสุธี คำมาเมือง 0819536434
15 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงตำบลบางกระทุ่ม 1 บางกระทุ่ม 636188 1836173 นางสาววิภาลักษณ์ สุดสงวน 0628864385
16 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) บ้านสนามคลี 6 สนามคลี 632541.14 1828105.95 นายชูชาติ แสงปรางค์ 0898586474
17 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์บ้านท่าดินแดง 6 ท่าตาล 641130 1846245 นายปิ่น ครามสระน้อย 0819622709
18 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านไร่หนองหญ้า เศรษฐกิจพอเพียง 9 บ้านไร่ 636203 1840093 นายกำพล ทองจุ้ย 0804456264
19 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) (โคกหนองนาโมเดล) 2 ไผ่ล้อม 16.54907191 100.3143371 นางสายสุนีย์  นุชบ้านป่า 0818879358