โครงการ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2566

 งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
1.1 อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน (อบรม 1 ครั้ง) (อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร วัสดุฝึกอบรม ได้แก่ ไส้กรอง น้ำมันเครื่องฯ เอกสารฝึกอบรม)
1.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ
2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
– บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้
2.1 จัดเวทีวางแผนและทบทวนปรับปรุงข้อมูล
2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้
2.3 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และ แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ จำนวน 2 ครั้ง/อำเภอ
2.4 การติดตามประเมินผลโครงการฯ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
3.1 จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับอำเภอ (1 ครั้ง) อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดเวที หรือ ค่าวิทยากร (100 ราย)
3.2 จัดเวทีเรียนรู้จัดการบริหารจัดการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่ เกษตรกร จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล(อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดเวทีหรือค่าวิทยากร (100 ราย)
3.3 วัสดุการเกษตรปัจจัยเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร (100 ราย)
3.4 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ

 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  4 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
4.1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
4.1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) จำนวน 10 ราย
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสหกิจชุมชน
5.1 จัดเวทีชุมชน (10 ราย)
5.2 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
6 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
6.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group (ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
6.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group (ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์)
7 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
7.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 10 ราย

 งานอารักขาพืช  8 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 1 ศูนย์
8.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช.
8.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ ศจช.

 งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  9 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
9.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 1,818 ราย
10 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)
10.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (2ครั้ง) จำนวน 30 ราย
10.2 การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
10.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ รูปแบบปกติ (1 ครั้ง) จำนวน 10 ราย
10.4 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ ศพก.