ภาพกิจกรรม ศพก.และเครือข่าย

งานวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) ณ ศพก.ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต.บ้านไร่

งานวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 (Field Day)

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ชม 52