[แผนที่] โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


พิกัดแหล่งกักเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใใหม่

(รวมรูป)ลงพื้นที่รายตำบล วางแผนการขุดบ่อกักเก็บน้ำ พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ http://lddntag.ldd.go.th/album/picture.php