ข่าวสำนักงานเกษตรประจำวัน

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ขอเชิญชวนทุกท่านลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ลดฝุ่นควัน ลดความร้อนในบรรยากาศและหากร่วมมือช่วยกันลดการเผาในพื้นที่การเกษตรจะช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล
ระบบทะเบียนเกษตรกร https://farmer.doae.go.th/
กิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(น้ำท่วมฉุกเฉิน) ปี 2565

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570
เอกสารและแผนงานขับเคลื่อน BCG ในสาขาต่างๆ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG