ภัยพิบัติฉุกเฉินด้านการเกษตร

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(น้ำท่วม)ด้านการเกษตร
ปี 2565