Field Day อำเภอบางกระทุ่ม

กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศพก.และเครือข่าย
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

Field Day ปีงบประมาณ 2566

Field Day ปีงบประมาณ 2565

Field Day ปีงบประมาณ 2564

Posted by ศพก.อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก on Wednesday, January 19, 2022

Field Day ปีงบประมาณ 2563